Category: Публікацыі

Карэляцыя як метад у параўнальным вывучэнні літаратур

Сучасная кампаратывістыка абавязвае беларускіх даследчыкаў усё больш актыўна суадносіць плён айчыннага прыгожага пісьменства з сусветнымі літаратурнымі здабыткамі. Гэтая задача заўсёды была няпростай. Яна ўскладнялася найперш тым фактам, што параўноўвацца павінны літаратуры з рознай ступенню...

More

З любоўю да Красы: беларусазнаўчыя даследаванні Яна Чыквіна

Пачынаючы гаворку пра Яна Чыквіна (нар.у 1940 г.) як пра даследчыка прыгожага пісьменства і беларусіста шырокіх навуковых зацікаўленняў, прычым адмысловага знаўцу літаратуры беларускага замежжа, найперш звяртаеш увагу на яго патрыятызм. Народжаны ў слынным Гайнаўскім...

More

Жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры

         Першая сусветная вайна ў 1914 годзе выселіла бацькоў і трох малодшых братоў Уладзіміра Жылкі (27.05.1900 – 01.03.1933) з Нясвіжчыны (в. Макашы), са Случчыны (в. Клецішча) у Мінск. Чатырнаццацігадовага Ўладзіка ў гэты час выправілі...

More

Жанравая дынаміка ў дакументальна-мастацкай прозе

Сучасная дакументальна-мастацкая проза ўсё часцей непасрэдным чынам звязваецца з журналістыкай паводле стратэгічных падыходаў пісьменніка да аб’ектаў адлюстравання. Літаратурныя ўзоры, што пацвярджаюць гэты тэзіс, вельмі шматлікія; мы абмяжуемся разглядам выбраных твораў на тэму так званых...

More

Доминанты европейского художественного мышления в белорусской послесоветской литературе

Ключевые слова: белорусская и русская литературы, трансформация, Чернобыль, европеизация, «Тутэйшыя», апология нации, остракизм, художественное самовыражение. Key words: Belarusian and Russian literatyres, ‘transformation’, Chernobyl, ‘europization’, Tuteishie (Natives), nation apology, ostrakism, artistic expression.   РЕЗЮМЕ Символическое...

More

Вобразы роднай зямлі і роднай прыроды ў паэзіі Наталлі Арсенневай

Імя і творчасць Наталлі Арсенневай – з шэрагу хрэстаматыйных. Гэтаксама, як у свой час вярнуліся ў расійскую культуру імёны М.Цвятаевай, Д.Меражкоўскага, У.Набокава, так у беларускім духоўным жыцці ўзнавілася годнае імя Арсенневай, выдатнай паэтэсы ХХ...

More

“Вершы беларускага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі

  Адна з самых папулярных цытат у беларускім літаратуразнаўстве – думка Максіма Багдановіча з артыкула “Забыты шлях” (1915) пра актуальнасць для беларусаў “скарбніцы сусветнай культуры”, але і пра меру ў наследаваннях: “…занасіць толькі чужое,...

More

Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С.Алексіевіч

Пачынаючы гаворку пра любыя традыцыі, мы інтуітыўна пачынаем усё ж са знешняга – таго, што ляжыць на паверхні. Часцей гэта фіксацыя супадзенняў, кантактаў, повязі адзінкавага лёсу з яго глебай, з тым кантэкстам, у якім...

More

Асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў прозе паслясавецкай Беларусі і Беласточчыны.

На постсавецкай прасторы дастаткова папулярнай зрабілася тая глабалісцкая логіка, якая спяшаецца вынесці прысуд нацыянальнаму і ўвогуле этнічнаму; якая ў сітуацыях гісторыка-культурнага памежжа спяшаецца ўсталяваць прыярытэт маргінальнасці і т.зв. “транзітнасці”, прыярытэт нейкай безнацыянальнай літаратуры на...

More

“Ego-essai” Л.Дранько-Майсюка: вобраз аўтара

Вобраз аўтара ў мастацкім тэксце выразна і непасрэдна выяўляецца ў форме эсэ. Гэтая жанравая форма робіцца ўсё больш запатрабаванаю – як у мастацкай літаратуры, так і ў журналістыцы. Сучаснае грамадства ўсведамляе сябе не толькі...

More