Category: Гісторыя і тэорыя беларускай літаратуры

РЭАЛІЗМ І МАСТАЦКАЯ ЎМОЎНАСЦЬ У ПРОЗЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

Ключавыя словы: Класічная проза, рэалізм, умоўнасць, сімвал, антыўтопія, іронія, быкаўская аповесць, прытча, беларускі нацыянальны характар. Рэзюме: Аналізуецца апавяданне В.Быкава “Мурашкі” (2002): у сувязях з традыцыямі класічнага рэалізму, жанравай формулай антыўтопіі, беларускім культурным кантэкстам, ранейшай...

More

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ТРАДИЦИИ В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

(Тэкст для рускамоўнай прэзентацыі пленарнага даклада на канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 – 26 кастр. 2013 г.) Эти...

More

Праблемы актуалізацыі беларускай традыцыі ў сусветным літаратурным кантэксце

Гэтыя праблемы пачынаюцца з пераасэнсавання статусу самога паняцця “нацыянальнае”. Яно моцна дэвальвуецца. Для ўсіх – найперш у сувязі з посткаланіяльным часам. І ў гэтым часе адбываецца, з аднаго боку, відавочнае размыванне нацыянальных ідэнтычнасцей, а...

More

Паэтыка прозы Васіля Быкава

Васіль Быкаў – намінант Нобелеўскай прэміі (1996) і міжнароднай (расійскай) Букераўскай прэміі (1997), лаўрэат Ленінскай прэміі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974) і Дзяржаўнай прэміі БССР (1978), міжнароднай расійскай незалежнай прэміі Трыумф (2000). Відавочна, гэта...

More

Нарацыя ў апавяданні «Смаленне вепрука» Міхася Стральцова

Нарацыю ў гэтых тэзісах будзем разумець як адлюстраванне пісьменнікам сувязі дзвюх падзей: а) той (тых), пра якую (якія) расказана ў творы; в) падзеі самога расказвання [гл.:1, c.с. 300, 301]. Да 1973 года (калі з’явілася...

More

ЛІТАРАТУРА НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АБО ГЕТЭРАГЕННАЯ?

Сучасныя інтэлектуалы актыўна пераасэнсоўваюць паняцце “нацыянальнае”. Яно моцна дэвальвуецца, бо ў глабалізаваным свеце ўсякія ідэнтычнасці, у тым ліку нацыянальныя, актыўна размываюцца. У такой сітуацыі для беларускай культуры, якая павінна актыўна самасцвярджацца ў нашай нацыянальнай...

More

Карэляцыя як метад у параўнальным вывучэнні літаратур

Сучасная кампаратывістыка абавязвае беларускіх даследчыкаў усё больш актыўна суадносіць плён айчыннага прыгожага пісьменства з сусветнымі літаратурнымі здабыткамі. Гэтая задача заўсёды была няпростай. Яна ўскладнялася найперш тым фактам, што параўноўвацца павінны літаратуры з рознай ступенню...

More

З любоўю да Красы: беларусазнаўчыя даследаванні Яна Чыквіна

Пачынаючы гаворку пра Яна Чыквіна (нар.у 1940 г.) як пра даследчыка прыгожага пісьменства і беларусіста шырокіх навуковых зацікаўленняў, прычым адмысловага знаўцу літаратуры беларускага замежжа, найперш звяртаеш увагу на яго патрыятызм. Народжаны ў слынным Гайнаўскім...

More

Жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры

         Першая сусветная вайна ў 1914 годзе выселіла бацькоў і трох малодшых братоў Уладзіміра Жылкі (27.05.1900 – 01.03.1933) з Нясвіжчыны (в. Макашы), са Случчыны (в. Клецішча) у Мінск. Чатырнаццацігадовага Ўладзіка ў гэты час выправілі...

More

Жанравая дынаміка ў дакументальна-мастацкай прозе

Сучасная дакументальна-мастацкая проза ўсё часцей непасрэдным чынам звязваецца з журналістыкай паводле стратэгічных падыходаў пісьменніка да аб’ектаў адлюстравання. Літаратурныя ўзоры, што пацвярджаюць гэты тэзіс, вельмі шматлікія; мы абмяжуемся разглядам выбраных твораў на тэму так званых...

More