Спіс асноўных публікацый

1982

Корань Л. З трывогай пра чалавека // Полымя. – 1982. – № 4.

1984

Корань Л.Д. Аб эстэтычнай рэакцыі чытача на аповесць А.Адамовіча “Карнікі” // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1984, № 1. – С. 3 – 6.

Корань Л.Д. Аб некаторых асаблівасцях псіхалагізму аповесці В.Быкава “Знак бяды” // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1984, № 3.

1985

Корень Л.Д. Некоторые особенности психологического анализа в белорусской военной прозе 70-80-х годов (на материале творчества В.Быкова, А.Адамовича, В.Козько): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Минск, БГУ, 1985. – 19 с.

1986

Корань Л. Пазнаванне сапраўднага (Пра творчасць Янкі Брыля). – Літаратура і мастацтва. – 1986. – 17 кастр. – С. 6 – 7.

1987

Сінькова (Корань) Л.Д. “Лес багоў” Баліса Сруогі і беларуская дакументальна-мастацкая проза аб Вялікай Айчыннай вайне // // Lietuviu̜ literatūros ryšiai su TSRS tautu̜ bei užsienio literatūromis. – Связи литовской литературы с литературами СССР и зарубежных стран / М-лы Междунар. конф. – Вильнюс, 1987.

1988

Корань Л. Адбітак часу (Пра раман А.Асіпенкі “Святыя грэшнікі”). – Літаратура і мастацтва. – 1988. – 22 ліпеня. – С. 6 – 7.

1990

Корань Л. “Што значыць цяпер чалавек?” (Па старонках раманаў В.Адамчыка). – Літаратура і мастацтва. – 1990. – 14 снежня. – С. 6 – 7.

1991

Корань Л. Агрэсія формы. Стылёвыя пошукі маладой прозы. – Літаратура і мастацтва. – 1991. – 6 верасня. – С. 6 – 7.

1992

Корань Л. Марудны скон стэрэатыпаў: Беларуская ваенная проза. – Літаратура і мастацтва. – 1992. – 15 мая. – С. 6 – 7.

Корань Л. Іншасвет у межах рэалізму: Прытчы Янкі Сіпакова. – Літаратура і мастацтва. – 1992. – 4 снежня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Яшчэ раз пра Сотнікава // Беларуская літаратура: Рэспубл. міжведамасны збрнік. – Вып. 20. – Мінск: Універсітэцкае, 1992.

1994

Корань Л. Новая маргінальная беларушчына. – Літаратура і мастацтва. – 1994. – 30 верасня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Ці лёгка быць геніем? // Полымя. – 1994. – № 8.

Корань Л.Д. Сентыментальнае выхаванне (Проза Галіны Багданавай). – Літаратура і мастацтва. – 1994. – 22 ліпеня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Да пытання аб рамантызме ў беларускай прозе ХХ ст. // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: Праблемы творчых метадаў ХІХ – ХХ стст. : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Гродна, 1994.

1995

Корань Л. Авангард і парадокс. – Культура. – 1995, № 9. – 15 жніўня. – С. 6 – 7.

Корань Л. “…Ёсць абсалюты”. Даўняя гутарка з Алесем Адамовічам. – Літаратура і мастацтва. – 1995. – 20 студзеня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Постаці. Максім Танк // Крыніца. – 1995. – № 10.

Сінькова Л.Д. Беларуская літаратура і тэорыя паскоранага літаратурнага развіцця // Славянские литературы в контексте мировой : Матэрыялы Міжнар. навук. канф.. – Минск: БГУ, 1995.

1996

Сінькова Л.Д. Дынаміка жанравых структур у беларускай прозе ХХ стагоддзя // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1996, № 1.

Корань (Сінькова) Л.Д. Беларуская проза ХХ стагоддзя: Дынаміка жанравых структур. – Мінск: ВПП “Новік”, 1996. – 220 с.

Сінькова Л.Д. Беларуская проза ХХ стагоддзя: Дынаміка жанравых структур: Аўтарэф. … дыс. доктара філал. навук. – Мінск, БДУ, 1996. – 41 с.

Сінькова Л.Д. Беларуская проза ХХ стагоддзя: дынаміка жанравых структур // Актуальные проблемы естественных и социально-гуманитарных наук. – Минск: БГУ, 1996.

Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – 288 с.

Корань Л. Максім Гарэцкі // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 22 – 65.

Корань Л. Кузьма Чорны // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 65 – 114.

Корань Л. Васіль Быкаў // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 114 – 142.

Корань Л. Роля фармальнага кансерватызму ў развіцці беларускай празаічнай традыцыі // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 143 – 155.

Беларуская літаратура: проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя / Склад. Д.Я.Бугаёў і інш.; Пад рэд. Д.Я.Бугаёва. – Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 592 с. (Раздзелы Л.Д. Корань “Міхась Зарэцкі”, “Лукаш Калюга”)

Корань (Сінькова) Л. Вобраз лірычнага героя: Сяргей Дубавец // Крыніца. – 1996. – № 9.

1997

Беларуская літаратура: проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя / Склад. Д.Я.Бугаёў і інш.; Пад рэд. Д.Я.Бугаёва. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мн.: Універсітэцкае, 1997. – 592 с. (Раздзелы Л.Д.Корань “Міхась Зарэцкі”, “Лукаш Калюга”)

Корань Л. Пра подзвігі. – Культура. 1997. – 11 – 17 лютага.

Корань Л.(Сінькова) Л. Відавочнае: Проза Віктара Казько 90-х гадоў // Крыніца. – 1997. – № 12.

1998

Сінькова (Корань) Л. Тэрміны “паскоранасць”, “паскоранае развіццё” літаратуры як навуковыя эўфемізмы // Матеріали міжнародноі славістичноі конференціі пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1 – 3 квітня 1998 року). – У двох томах. – Т. ІІ. – Львів : “Літопис”, 1998. – С. 35 – 37.

Сінькова Л. Іншакультурная прысутнасць у творчасці У.Жылкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы Міжнар. навук. канф./ Рэдкал.: І.А.Чарота (адк.рэд.) [і інш.].– Мінск, БДУ, 1998. – С. 149 – 152.

Сінькова Л. Колькі моў ведаць філолагу? / Л.Сінькова // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 3 чэрвеня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Дынаміка формаў у беларускай прозе ХХ ст. // Адам Міцкевіч і сусветная культура – Adam Mickiewicz i kultura swiatowa: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. / Гродна, Беласток: 1998.

Праграма па беларускай літаратуры // Даведнік для абітурыентаў БДУ. – Мінск: БДУ, 1998. (Аўт.-склад. – Л.Д.Сінькова.)

Тэсты па беларускай літаратуры // Даведнік для абітурыентаў БДУ. – Мінск: БДУ, 1998. (Аўт.-склад. – Л.Д.Сінькова.)

Сінькова Л.Д. Актуальныя праблемы выкладання беларускай літаратуры 80-90-х гг. ХХ ст. // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе. – Мінск: БДУ, 1998.

Сінькова Л. Напрерад, да Плутарха: Аб рамане А.Астраўцова “Сула” / Л.Сінькова // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 15 мая. – С. 6 – 7.

1999

Сінькова (Корань) Л.Дз. Пісьменніцкія пакаленні ў беларускай літаратуры ХХ ст. // Лекцыі IV Летняга семінара беларускай мовы, літаратуры і культуры. – Мінск : БДУ, 1999. – С. 47 – 52.

Сінькова Л.Д. Міфапаэтычнае ў баладах А.Міцкевіча і вершах М.Багдановіча / Л.Д.Сінькова // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторыі і сучаснасці. – Гродна: ГрДУ, 1999. – С. 49 – 54.

Сінькова, Л. Між фенаменальным і тыпалагічным… / Л.Сінькова // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 13 жніўня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Мастацкая мова беларускай прозы ХХ стагоддзя // Мова – Літаратура – Культура: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Мінск, БДУ, 1999.

Сінькова (Корань) Л.Д. Аўтабіяграфічны артыкул // Навукоўцы кафедры беларускай літаратуры ХХ стагоддзя БДУ: Кароткі біябібліягр. даведнік / Рэдкал.: А.І.Бельскі, Дз.Я.Бугаёў, В.В.Казлова і інш.; Уклад. А.І.Бельскі. – Мн.: БДУ, 1999. (Да 60-годдзя філалагічнага факультэта)

Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1999 годзе. – Мінск: БДУ, 1999. (Аўт.-склад. праграмы па беларускай літаратуры – Л.Д. Сінькова, с. 8 – 13.)

2000

Сінькова Л. Сацыялістычны рэалізм у літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. І. / Пад рэд. М.В.Хаўстовіча. – Мінск: БДУ, 2000. – С. 207 – 211.

Сінькова Л. Беларускі літаратуразнаўчы кантэкст для актуалізацыі творчасці Яна Баршчэўскага // Другія Міжнар. чыт., прысвеч. творчасці Яна Баршчэўскага. – Віцебск: ВДУ, Польскі Ін-т у Мінску, 2000.

Беларуская літаратура: VІІІ – ХІ класы / Праграмы сярэдняй агульнаадукац. школы з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Мін-ва адукацыі РБ, НМЦэнтр, 2000. – 137 с. (У суаўтарстве: А.І. Бельскі, Е.А. Лявонава, В.П. Рагойша, Л.Д. Сінькова, Л.К. Тарасюк, М.А. Тычына, Т.І. Шамякіна.)

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст. / Для магістрант. філалагічн. фак-та спецыяльнасці Г 02.01.00 – “Беларуская мова і літаратура”. – Мінск: БДУ, 2000. – 16 с. (Аўт.-склад. – Л.Д.Сінькова.)

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры (1945 – 1997 гг.) / Для студ. філалагічн. факультэта спецыяльнасцей: Г 02.01.00 – “Бел. мова і літ.”, Г 02.02.00 – “Руск. Мова і літ.”, Г 02.05.00 – “Сучасн. замежн. м. і літ.” – Мінск: БДУ, 2000. – 28 с. (У суаўт. з П.І.Навойчыкам.)

2001

Синькова Л. О свободе движения // Неман. – 2001. – № 2. – С. 243 – 253.

Сінькова Л.Дз. Тэарэтычныя мадэлі беларускага літаратурнага працэсу ХХ стагоддзя // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : У 7 т. Т. 2. Гісторыя. Філалогія. Журналістыка / Адк. рэд. А.А.Яноўскі. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 299 – 303.

Сінькова Л.Д. Беларушчына і амерыканскі кантэкст у творчасці Янкі Юхнаўца // Художественная литература: Проблемы исторического развития, функционирования и интерпретации текста. Сб. науч. трудов / Под ред. В.И.Самусенко. Ч. III. – Минск: Ин-т современных знаний, 2001. – С. 91 – 99.

Сінькова Л. Стылёвыя прыярытэты Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага і сацыялістычны рэалізм // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. / Рэдкал.: А.І.Бельскі, А.Л.Верабей, П.І.Навуменка, А.А.Пашкевіч і інш.; Пад агульн. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 3 – 8.

Сінькова Л. Эстэтычныя стасункі У.Жылкі, У.Дубоўкі, К.Чорнага з сацыялістычным рэалізмам // Aatseel Newsbater. – Volume 44, issu 2. – April 2001. – С. 17 – 19.

Сінькова Л. Уладзімір Жылка – перакладчык Бруна Ясенскага // На шляху да праўды: М-лы VІІІ Міжнар. канф. “Droga ku wzajemności” (Белавежа, 15 -17 чэрв., 2000 г.) і Круглага стала “Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў” (Мінск, 6 – 7 верас., 2000 г.) / Рэд. кал.: А.Баршчэўскі і інш. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001.

Сінькова Л.Д. Спецыфіка антыцывілізацыйнага пратэсту ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Язык и социум: М-лы Междунар. научн. конф.: в 2 ч. – Ч. 2. – Минск, 2001.

Сінькова Л.Д. Да праблемы кічавых уяўленняў пра беларускі нацыянальны характар // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ (Мінск, 16 – 18 кастр. , 2001): У 3 ч. Ч. І. – Мінск, БДУ, 2001.

Сінькова Л.Д. Радзіма-жаноцкасць у паэзіі М.Багдановіча і некаторых узорах беларускай лірычнай класікі : Зб. дакладаў і паведамленняў Міжнар. нав.-практ. канф. (1999) // Літ-ны музей Максіма Багдановіча; Склад. Т.Э.Шэляговіч, І.В.Мышкавец. – Мн., 2001.

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст.: Для філалагічн. Спецыяльнасцяў. – Мінск: БДУ, 2001. – 104 с. (Аўтары-складальнікі – Сінькова Л.Д., Пашкевіч А.А.).

Сінькова Л.Д. Авангард і традыцыі (Рэц. на кн. І.Э.Багдановіч) // Кантакты і дыялогі. – 2001. – № 12 (71).

Сінькова Л.Д. На мяжы эпох і культурных традыцый (Рэц. на кн. Г.К.Тычко). _ Культура. – 2001. – 7 – 13 красавіка.

Сінькова Л.Д. Сінькова Людміла Дзмітрыеўна: Аўтабіяграфічная даведка // Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта: Да 80-годдзя БДУ / Рэдкал.: праф. А.У.Казулін [і інш.]; Склад. А.А.Яноўскі. – Мінск: БДУ, 2001. – 252 – 253. (339 с.)

2002

Басава Г.І., Іўчанкаў В.І., Сінькова Л.Д. Святло слова: Дапам. па лінгвакультуралогіі для студэнтаў філал. спецыяльнасцей / Г.І.Басава, В.І.Іўчанкаў, Л.Д.Сінькова; Навук. рэд. А.Я.Міхневіч. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2002. – 142 с.

Сінькова Л.Д. Мець уласны погляд на сваю гісторыю // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны часопіс / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – № 1. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 69 – 80.

Сінькова Л.Д. Вачыма студэнта // Імёнаў светлае аблічча; Арт., успаміны / Уклад. А.І.Бельскі. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 194 – 204.

Сінькова Л. Вобразы роднай зямлі і роднай прыроды ў паэзіі Наталлі Арсенневай // Ракаўскі шлях. – 2002. – № 5 – 6 (15 – 16). – С. 3.

2003

Сінькова Л.Д. Тэрміны “паскоранасць”, “паскоранае развіццё” ў апісаннях славянскіх і неславянскіх літаратур // Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: ХІІІ Міжнар. з’езд славістаў (Любляна, 2003). Дакл. бел. дэлегацыі / НАН Беларусі. Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Бел. навука, 2003. – С. 388 – 399.

Сінькова Л. Мемуарыстыка Беласточчыны ў выданні 1996 г. “Лёс аднаго пакалення” // Acta albaruthenika. Тэксты беларускія. Вып. 4 / Рэд. А.Баршчэўскі, М.Саевіч. – Мінск: УП “Тэхнапрынт”, 2003 – С. 89 – 98.

Сінькова Л. Чалавек і гісторыя ў мемуарах Янкі Жамойціна // Тэрмапілы. – Беласток, 2003. – № 7. – С. 106 – 110.

Сінькова Л.Д. Нацыянальна-культурны кампанент у санетах У.Дубоўкі // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф. (Мінск, 8 – 10 кастр. 2003 г.) : У 2 ч. Ч. І: Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай / Пад агул.рэд. А.І.Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003.

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст.: Для студэнтаў філал. фак. спецыяльнасцей “Беларуская філалогія”, “Руская філалогія”, “Славянская філалогія”, “Замежная філалогія” / Аўт.-склад. Л.Дз. Сінькова, А.А.Пашкевіч; Пад рэд. Дз.Я.Бугаёва. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мн.: БДУ, 2003. – 112 с.

Беларуская літаратура: VІІІ – ХІ класы / Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Агульн. навуков. кіраўн. В.П. Рагойшы. – Мінск: Мін-ва адукацыі РБ, 2003. – 136 с. (У суаўтарстве: аўт.-склад. – Бельскі А.І., Бугаёў Д.Я., Лявонава Е.А., Рагойша В.П., Рашэтнікава Н.Б., Сінькова Л.Д., Тычына М.А., Шамякіна Т.І.)

Зборнік праграм спецсемінараў і спецкурсаў кафедры беларускай літаратуры ХХ ст. : Для студэнтаў філал. ф-та / Пад рэд. А.Л.Вераб’я. – Мінск: БДУ, 2003. – 54 с. (Аўт.-склад. – Бугаёў Д.Я., Верабей А.Л., Лойка А.А., Пашкевіч А.А., Сінькова Л.Д., Тычына М.А., інш.)

Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у БДУ ў 2003 годзе. – Мінск: БДУ, 2003. (Праграма па беларускай літаратуры ў суаўтарстве з В.У.Праскаловіч, с. 9 – 17.)

Литературоведение // Государственная программа развития социально-гуманитарных наук. Проект. – Минск: НАН РБ, 2003. (У суаўтарстве з У.В. Гніламёдавым.)

2004

Сінькова Л.Д. Беларуская літаратура ў новым міжкультурным дыялогу // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны часопіс / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – № 2. – Мінск – Вільня, Інстытут Беларусі ў Літве, 2004. – С. 139 – 144.

Сінькова Л.Д. Інтэрв’ю з пісьменнікам як сродак актуалізацыі хрэстаматыйных тэкстаў// Журналістыка-2004: Матэрыялы VІ Міжнар. навук.-практ. канф. / Рэдкал.: Вараб’ёў У.П. (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып.6. – Мінск: БДУ, 2004.

2005Ludmiła Sinkowa-Koran i Halina Tyczko. Postsowiecka literatura białoruska w europejskim dialogu międzynarodowym (Z języka białoruskiego przeł. Justyna Dudar) // Literatury słowiańskie po roku 1989: nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1. Transformacja / pod redakcją Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa: Dom wydawniczy ELIPSA, 2005. S. 171 – 180 (304 S.).

Сінькова Л.Д. Спрэчкі аб лірычным у рамане // Беларускае літаратуразнаўства: Навукова-метадычны альманах. рэд. рада: гал. рэд. Л.Д.Сінькова [ і інш.] Выпуск першы. – Мн.: Права і эканоміка, 2005. – С. 124–128.

Сінькова Л.Д. Паэтыка прозы Васіля Быкава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Зб. навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша, пад агул. рэд. Л.Д. Сіньковай, – Мінск, 2005. – С. 42–48.

Сінькова Л.Д. Пра эвалюцыю адной літаратурна-крытычнай думкі М. Багдановіча // Міжнародная навуковая канферэнцыя “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”. Гомель, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф .Скарыны, 2005. – С.249–253.

Сінькова Л.Д. Палессе ў творчасці І. Навуменкі // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. 17–18 лістапада 2004 г. г. Мазыр. – Мазыр: УА МДПУ, 2005. – С. 97–101.

Сінькова Л.Д. “Магнітафонная літаратура”, або дакумент у ролі мастацкага вобраза // Журналістыка-2005: На скрыжаваннях часу і прасторы. Матэрыялы VІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання. 1–2 снежня, Мінск, 2005. / Рэдкал.: С.В. Дубовік, Т.Дз. Арлова, Е.Л. Бондарава. – Мінск: 2005. – С. 150–152.

Беларуская літаратура. ІХ – Х класы. Паглыблены ўзровень // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэняй адкацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – С. 37 – 80. (80 с.) (У суаўтарстве: аўт.-склад. – Бельскі А.І., Бугаёў Д.Я., Кабржыцкая Т.В., Лявонава Е.А., Рагойша В.П., Рашэтнікава Н.Б., Сінькова Л.Д., Тарасюк Л.К., Тычына М.А., Шамякіна Т.І.)

Беларуская літаратура. Вучэбная праграма для ХІІ класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэняй адкацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павышаным і паглыбленым узроўнямі вывучэння прадмета / Д.Я. Бугаёў, Л.Д. Сінькова і інш. / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мн.: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – 50 с.

2006

Сінькова Л.Д. А.А.Лойка як перакладчык польскай паэзіі ХХ стагоддзя. – Беларускае літаратуразнаўства: навук.метад. альманах, рэд. рада: гал. рэд. Л.Д.Сінькова [ і інш.] – Мінск: РІВШ, 2006. – С.30 – 35.

Сінькова Л.Д. Размаўляючы з Іванам Навуменкам // Творчая асоба І.Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі / Рэдкал.: Т.І.Шамякіна і інш. – Мінск: РІВШ, 2006. – С.75-85.

Корань Л.Д. «Малая» і «вялікая» радзіма: мастацкі выбар пісьменніка. // Творчая асоба І.Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі / Рэдкал.: Т.І.Шамякіна і інш. – Мінск: РІВШ, 2006. – С. 132 – 142.

Сінькова, Л. Памяці Любы Тарасюк / Л. Сінькова // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік/ Пад агульнай рэд. М.В. Хаўстовіча. Выпуск сёмы. ‑ Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. – С. 8 – 9.

Сінькова Л. Літаратурная крытыка і публіцыстыка Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні Алеся Баршчэўскага // Журналістыка-2006. Тэорыя. Практыка. Творчасць. Матэрыялы 8-й Міжнар.навукова-практ.канф., прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вып. 8/ Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2006. – С.329 – 330.

Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Беларуская літаратура: ІХ–Х класы, базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. 2-е выд. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: НІА: 2006. – 145 с. ( У сааўтарстве )

2007

Sińkowa Ludmiła. Жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // Acta Albaruthenica-6 / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. – Warszawa, 2007. – S. 328 – 335. ( 404 S.)

Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы: 1958 – 2008 гг. / Пад рэд. Я.Чыквіна. – Беласток, “БЕЛАВЕЖА”, 2007. – (у сааўтарстве з Б.Белаказовічам, М.Мішчанчуком, А.Макміліным, Г.Тварановіч, М.Тычынам і інш., раздзел Сінькова Л.“Чалавек і гісторыя ў мемуарах Янкі Жамойціна”, с. 213 – 220). (322 с.)

Ludmiła Sińkowa. Творчасць Янкі Юхнаўца ў асэнсаванні айчынных і замежных беларусістаў // Acta Albaruthenica-7, 2007. Literatura. Język. Kultura / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. – Warszawa, 2007. – S. 122-127. (484 S.)

Синькова Л.Д. Доминанты европейского художественного мышления в белорусской послесоветской литературе // Русистика и современное литературоведение: Сборник научных статей по материалам ІХ Международной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, г. Одесса, 4-7 октября 2006 г. / Ред. кол.: Е.М.Черноиваненко и др. – Одесса: Астропринт, 2007. – С. 342 – 349.

Сінькова Л. « І мела дзеўча выгляд маці…» Вобраз маці ў творчасці Максіма Багдановіча // Роднае слова. – 2007. – № 5. – С. 6 – 8.

Сінькова Л. Стылёвыя прыярытэты ў прозе Змітрака Бядулі (1886 – 1941) // Жыццём і словам прысягаючы…:да 85-годдзя Заслуж. Работніка адукацыі Рэсп.Беларусь, д-ра філал.навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: Зб. навук. прац/ Пад агул.рэд. д-ра філал. навук, праф. В.І.Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 242 – 251.

Сінькова Л. Прыярытэты стылю ў мастацкім перакладзе: дыялог Ганса Аўэрсвальда і Алега Лойкі // Журналістыка-2007. Надзённыя праблемы. Перспектывы. Матэрыялы 9-й Міжнар.навукова-практ.канф., прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вып. 9/ Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С.407 – 409.

Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Беларуская літаратура: У – Х классы, базавы і павышаны ўзроўні: 1Х –Х класы, паглыблены ўзровень: Х1 –Х11 класы, базавы і павышаны ўзроўні: Х1 – Х11 класы, паглыблены ўзровень / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: НІА: Аверсэв, 2007. – 304 с. ( У сааўтарстве )

Сінькова Л.Д. Непафасныя згадкі пра чароўны камертон. – Літаратура і мастацтва, № 6. – 2007. – 9 лютага. – С.13.

2008

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (біяграфіі пісьменнікаў, бібліяграфія, літаратурная крытыка): давед. для ст. шк. узросту / Д.Я.Бугаёў, Н.Б.Рашэтнікава, Л.Д.Сінькова, Г.К.Тычко; нав.рэд.Л.Д.Сінькова. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – (раздзелы Сіньковай Л.Д.: “Змітрок Бядуля”, с.47 – 55; “Міхась Чарот”, с. 72 – 79, “Уладзімір Дубоўка”, с. 104 – 115, “Васіль Быкаў”, с. 203 – 219, “Іван Чыгрынаў”, с. 260 – 267, “Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў і паняццяў, якія сустракаюцца ў тэксце ( у сааўтарстве), с.278 – 299). (308 с.)

Сінькова Л. Асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў прозе паслясавецкай Беларусі і Беласточчыны // Тэрмапілы( Беласток), № 12, 2008. – С. 271 -278.

Сінькова Л. Беларуская літаратура ў параўнальным вывучэнні: некалькі прыкладаў. – Роднае слова. – 2008, № 12. – С. 11-14.

Сінькова Л.Д. Польска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі ў найноўшых даследаваннях А.А.Лойкі // Fenomen pogranicza: Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбагачэнне = Феномен пограничча: польска, украіньска та білоруська література – взаемнепроникненне и взаемнозбогачення = polska, ukraińska i białoruska literaturа – wzajemne przenikanie i wzbogacanie: зборнік артыкулаў/ пад рэд. С.Кавалёва і І.Набытовіча. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С. 375 – 378.

Сінькова Л.Д. Смехавое як пазнака нацыянальнага ў творах Максіма Гарэцкага //Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып.6. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2008. – С. 47-51.

Сінькова Л. Матывы з лірыкі Аляксандра Блока ў вершах Янкі Купалы 1910-х гг. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: УІІІ Міжнар. навук. канф. прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1 -3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ : зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (адк.рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І.С.Роўды. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 251 – 255.

Сінькова Л.Д. “Вершы народнага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар.навук.-практ. Канф., 22 -23 крас. 2008г., . Мінск: у 2 ч. Ч.1./ рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. – Мінск, БДУ, 2008. – С. 163 – 166.

Сінькова Л. Ці ўплывае тэорыя посткаланіялізму на развіццё сучаснай беларускай эсэістыкі, літаратуразнаўства і крытыкі? // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып.10. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 494 – 495.

“Мае героі былі рамантыкамі”: стэнаграма размовы Л.Сіньковай з Народным пісьменнікам Беларусі Іванам Навуменкам; падрыхт. да друку А.Дарагакупец, В.Міцкевіч, пад рэд. П.Навуменкі // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып. 6. – Мінск: “Паркус плюс”, 2008. – С. 115 – 124.

2009

Сінькова Л.Д. Старая маргінальная беларушчына ў тэкстах А. Бахарэвіча, М. Мартысевіч і Е. Вежнавец // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып.7. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2009. – С. 68 – 75.

Сінькова Л.Д. Беларуская класічная і новая літаратура: вучэбная праграма для спецыяльнасці 1 21 05 01- Беларуская філалогія, дзённая навучання // Зборнік праграм спецсемінараў кафедры беларускай літаратуры і культуры /І -21 05 01- Беларуская філалогія, І -21 05 02 – Руская філалогія, І- 21 05 04 Славянская філалогія, І- 21 05 06 Рамана-германская філалогія; Дзённая форма навучання; Завочная форма навучання. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2009. – С. 19 – 23 (66 с.).

Синькова Л.Д. Становление документально-художественного жанра в журналистике Светланы Алексиевич. – Веснік БДУ, серыя ІУ. – 2009, № 3. – С. 93 – 96. (У суаўтарстве з Г.І.Басавай.)

Сінькова Л. Беларуская проза ў люстэрку ідэй страчанага пакалення, рэмаркізму // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І.Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 367 – 373.

Сінькова Л. Творчасць Івана Навуменкі ў люстэрку ідэй “страчанага пакалення” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка; рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (гал.рэд.) [і інш.]. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С.29 – 32.

Сінькова Л. Выяўленчыя формы ў рамане К.Чорнага “Сястра”: перазовы з мастацкай мовай рускай прозы 1920-х гг. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зб. навук. прац / пад агул. рэд. праф. В.П.Рагойшы. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2009. – С. 116 – 119.

Сінькова Л.Д. Маргінальнае пісьменства як ілюзія міжкультурнай камунікацыі ў айчыннай прозе 2008 года // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19-20 мая 2009 года). / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск, Права і эканоміка, 2009. – С. 278 – 283.

Сінькова Л. Прецедентные имена русской и болгарской культуры на страницах мемуаров Василя Быкова «Долгая дорога домой» // Журналістыка – 2009: стан, праблемы і персперктывы: матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 307 – 310.

Сінькова Л. Ад Янкі Купалы да Янкі Юхнаўца: літаратурныя партрэты, створаныя Янам Чыквіным // Журналістыка – 2009: стан, праблемы і персперктывы: матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 522 – 524.

Сінькова Л. Старая маргінальная беларушчына. – Літаратура і мастацтва, 2009. – 21 жніўня (№31). – С. 7.

Сінькова Л. Загадка Міхася Стральцова. – Літаратура і мастацтва, 2009. – 24 снежня (№ 49). – С. 7.

2010

Семнаццатай вясной: зб.сучаснай беларускай прозы і крытыкі/ Д.Бугаёў, П.Васючэнка, Л.Сінькова; аўтар-укладальнік – Л.Алейнік, М.Мінзер. – Мінск: “Літаратура і Мастацтва”, 2010. – 192 с.

Сінькова Л. З любоўю да Красы: беларусазнаўчыя даследаванні Яна Чыквіна / Literatury wschodniosłowiańskie: z najnowszych badań. [Komitet redakcyjny: Walenty Piłat, Wanda Supa, Igor Żuk; Pod redakcja Haliny Twaranowicz. – Вiałystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Вiałymstoku, 2010. – S. 7 – 17 (562 s).

Сінькова Людміла, Тычко Галіна. Сучасная беларуская літаратура ў еўрапейскім міжкультурным дыялогу // Літаратуразнаўства.Этналогія: Матэрыялы ІУ Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І.Багдановіч, Т.Валодзінай. – Мінск: Лімарыус, 2010. – 304 с. – (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 29). – с. 163 – 167.

Сінькова Л.Д. Лірыка Аляксандра Блока і Янкі Купалы 1910-х гадоў: кантакты і рэцэпцыя // Русистика и современность: Литературоведение: сборник научных статей по материалам ХП Международной научной конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (г.Одесса, 30 сент. – 3 окт., 2009) / ред. кол.: Е.М.Черноиваненко, И.Я.Матковская, В.Б.Мусий [и др.]; М-во образования и науки Украины, Междунар. и украин. Ассоциации препод. русск. языка и литературы; Фонд «Русский мир»; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2010. – С.364 – 373. (424 с.)

Сінькова Л. Д. Постмадэрнісцкая інтэртэкстуальнасць і яе роля ў сучаснай міжкультурнай камунікацыі // Время. Искусство. Критика: сб. науч.тр. / под ред. Л.П.Саенковой. – Вып. 2. – Минск, БГУ, 2010. – С. 153 – 157.

Сінькова Л.Д. Эпічная тэма вычыма лірыка: апавяданне М.Стральцова “На чацвёртым годзе вайны” (1964) // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып.8. – Мінск: БДУ, Паркус плюс, 2010. – С. 94 – 100.

Сінькова Л.Д. Паэтыка рамана С.Балахонава “Імя грушы” (2005 г.): актуалізацыя ідэй У.Эка і В.Ластоўскага // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ-ХХ1 веков. К 70-летию кафедры русской литературы : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.1 / под ред. проф. С.Я.Гончаровой-Грабовской. – Минск: РИВШ, 2010. – С.224-229.

2011

Сямнаццатай вясной: зб.сучаснай беларускай прозы і крытыкі/ Д.Бугаёў, П.Васючэнка, Л.Сінькова; аўтар-укладальнік – Л.Алейнік. – Выд. 2-е. – Мінск: “Літаратура і Мастацтва”, 2011. – 192 с.

Ljudmila Sin’kova. Belarusian literature in comparison / Беларуская літаратура ў параўнальным вывучэнні. Sinopsis/ Сінопсіс. // Veranstalted von: Prof. Dr. Gun-Britt Kohler, Universitat Oldenburg, Institut fur Slavistik, 2011. – С. 9 – 10 арыгін. тэкст, с. 43 – 44 пераклад на нямецк. мову.

Сінькова Л.Д. Нарацыя ў апавяданні “Смаленне вепрука” (1973) Міхася Стральцова” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 71 – 73.

Сінькова Л. Нашаніўская дыскусія 1913 г. вачыма Яна Чыквіна // Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.- практ. канф., БДУ, 8 – 9 сн. 2011 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.] . – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 42 -244.

Праграма дзяржаўнага экзамену спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-23 01 74 «Літаратурна-мастацкая творчасць» / Пад агул.рэд. Г.І.Басавай. – Мінск: БДУ, Ін-т журналістыкі, 2011. – 11 с. [Сінькова Л.Д. – с. 4, 6, 9, 10.]

2012

Сінькова Л. Эвалюцыя індывідуальнага стылю ў творчасці Леаніда Дранько-Майсюка // Białorutenistyka Białostocka. – T. 4. /Red. naczelny Halina Twaranowicz. – Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 2012. – C. 11 – 27.

Сінькова Л. Спецыфічнае асэнсаванне нацыянальнага ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Погляды на спецыфічнасць “малых” літаратур: беларуская і ўкраінская літаратуры /уклад. Гун-Брыт Колер, Павел Навуменка. – Мінск : Паркус-плюс, 2012. – С. 99 – 115. (350 с.)

Синькова Л.Д. Александр Блок в жизни и творчестве Владимира Жилки // Серебряный век: диалог культур: сборник научных статей по материалам ІІІ Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. С.П.Ильёва / [отв. ред. Н.М.Раковская]. – Одесса: Астропринт, 2012. – С.336 – 347. (832 с.)

Сінькова Л. Пазнакі беларускай прысутнасці ў аповесці-эсэ Л.Дранько-Майсюка “У Вільні і больш нідзе” // СМИ и современная культура : к 90-летию заслуж. деятеля наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. науч. тр. / под общ. Рел. Л.П.Саенковой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 495 – 503. (618 с.)

Сінькова Л.Д. Апалогія красы ў лірыцы Л.Дранько-Майсюка // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып.10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 83 – 91. (164 с.)

Сінькова Л.Д. “Ego-essai” Л.Дранько-Майсюка: вобраз аўтара / Жыццём і словам прысягаючы… : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В.І.Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 500 – 506.

Сінькова Л.Д. Патрыятычныя матывы ў лірыцы Л.Дранько-Майсюка // Кніга як грамадская з’ява і аснова духоўнасці: зб. навук. арт. У 2 т. Т. 1 / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; рэдкал.: М.А.Мажэйка (адказ. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 339 – 343. (370 с.)

Сінькова Л. Тэкставыя перазовы з літаратурнай класікай у творах Л.Дранько-Майсюка 2000-х гг. // Мова – літаратура – культура: да130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27 – 28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І.Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 268 – 273. (542 с.)

“Мы не баімся быць зразумелымі, простымі, вясёлымі…”: інтэрв’ю Л.Сіньковай з Леанідам Дранько-Майсюком [падрыхт. да друку Дарагакупец А., Міцкевіч В., Шышко А.] // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / гал. рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып. 10. – Мінск : БДУ, 2012. – С.144 – 148.(166 с.)

Сінькова Л. Актуальнасць вывучэння славянскіх літаратур у ВНУ Беларусі”// Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6 – 7 сн. 2012 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 198 – 201. (242 с.)

2013

Сінькова Л.Д. Паміж тэкстам і дыскурсам: Беларуская літаратура ХХ – ХХІ стст. : гісторыя, кампаратывістыка і крытыка ( літаратурная крытыка, артыкулы, гутаркі) / Людміла Сінькова. – Мінск : Паркус плюс, 2013. – 296 с. [Рэц. на гэтае выданне: Лысова Н.Б. // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – Полацк, 2014, № 2. – С. 98 – 100.]

Сінькова Л. Праблемы актуалізацыі беларускай традыцыі ў сусветным літаратурным кантэксце / Л. Сінькова // Białorutenistyka Вiałostocka. Т. 5 [red. naukowa Halina Twaranowicz ]. – Białystok, 2013. – С. 63 – 75.

Сінькова Л. Праблемы актуалізацыі беларускай традыцыі ў сусветным літаратурным кантэксце // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: до 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 – 26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П.Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 10 – 14. (352 с.)

Сінькова Л. Літаратура нацыянальная або гетэрагенная? // Роднае слова. – 2013. – № 12. – С. 16 – 20.

Сінькова, Л.Д. Прэзентацыя нацыянальнай культуры ў сучаснай беларускай дакументальна-мастацкай прозе / Л. Д. Сінькова // Традыцыйная і сучасная культура Беларусі: гісторыя, актуальны стан, перспектывы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 6 снежня 2012 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2013. – С. 112 – 117.

Сінькова, Л. Д. Тэма Радзімы ў лірыцы Аляксандра Блока і Уладзіміра Жылкі / Л. Д. Сінькова // Матэрыялы XIX Міжнародных Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытанняў, прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 22-24 мая 2013 г.) : у 2 ч. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры. – Мінск, 2013. – Ч. 2. – С. 160-164.

Сінькова Л. Інавацыі ў метадалогіі журналісцкай працы // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5 -6 – сн. 2013 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 37 – 38. (431 с.)

Басава Г., Сінькова Л. Распрацоўка праблем міжкультурнай камунікацыі і культураспецыфічнасці ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых у Беларусі // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5 -6 – сн. 2013 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 401 – 403. (431 с.)

2014

Басава Г.І., Сінькова Л.Д., Барысенка В.У. Слова – тэкст – камунікацыя: вучэбна-метадычны дапаможнік (з электронным дадаткам) / Г.І.Басава, Л.Д.Сінькова, В.У.Барысенка. – Мінск: БДУ, 2014. – 128 с.

Сінькова Л. Карэляцыя як метад у параўнальным вывучэнні літаратур / Л. Сінькова // Acta Albaruthenica. Tom 14 [red. naukowa Mikołaj Timoszuk, Mikołaj Chaustowicz]. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – С. 347 – 356.

Сінькова Л.Д. Леанід Дранько-Майсюк // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стгоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 3 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 993 – 1018. (1319 с.)

Сінькова Л.Д. Факт і мастацкі вымысел у літаратуры: Вучэбн. прагр. па дысцыпліне спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-23 01 74 “Літаратурна-мастацкая творчасць”. – Мінск, БДУ, 2014. – 12 с.

Сінькова Л. Рэалізм і мастацкая ўмоўнасць у прозе Васіля Быкава. / Л.Д.Сінькова // Роднае слова. – 2014. – № 6. – С. 6 – 11.

Басава Г.І., Сінькова Л.Д. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі журналіста ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых у БДУ // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования : сб. науч. ст. / Под ред. И.Таяновской. – Минск: БГУ, 2014. – С. 10 – 16. (110 с.)

Cінькова Л.Д. Мастацкая ўмоўнасць у апавяданні Васіля Быкава “Мурашкі” (2002) // Русская и белорусская литературы на рубеже CC ¾ CCI веков”: сб. науч. ст. / Под ред. проф. С.Я. Гончаровой-Грабовской . – Минск: РИВШ, 2014. – С. 155 – 161.

Cінькова Л.Д. Жанравая дынаміка ў дакументальна-мастацкай прозе // Слова ў кантэксце часу. Да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча. Пленарныя даклады. Пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. — Мінск. –Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С.144—151.

Сінькова Л.Д. Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С.Алексіевіч // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : мат. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 7-8 кастрычніка 2014 г.) / прадм. і ўклад. С.Л. Гараніна ; навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С.71 – 76. (368 с.)

Сінькова Л. Беларуская традыцыя ў творчасці Святланы Алексіевіч // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4 -5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 16. – Мінск: БДУ, 2014. – С. 81 – 85. (569 с.)

Сінькова Л. Вучыць вучыцца ў атмасферы творчасці / Л.Д.Сінькова // Роднае слова. – 2014. – № 5. – С. 73. [Рэц.: Праскаловіч В.У. Метадалогія культуратворчага развіцця вучняў V – ХІ класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры / В.У.Праскаловіч. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 226.]

Сінькова Л.Д. Аўтабіяграфічная даведка // Інстытут журналістыкі: да 70-годдзя заснавання нацыянальнай школы журналістыкі / Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Белфаксвыдатгруп, 2014. – С. 118. (276 с.).

Сінькова Л.Д. Што будзе пасля World of Tanks? // Полымя. – 2014. – № 12. – С. 139 – 141.

2015

Сінькова, Л. Пазіцыя Аляксандра Баршчэўскага ў трактоўках біяграфіі і творчасці Уладзіміра Жылкі // “Swiatla masz tyle w sobie…”: Ze studiow wschodnioslowianskich (W 85. rocznice urodzin prof. dr hab. Aleksandra Barszczewskiego) / Redakcja naukowa Beatа Siwek. – Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 2015. – S. 87 – 98.

Сінькова, Л.Д. Пісьменніцкія пакаленні ў беларускім літаратурным працэсе ХХ – пач. ХХІ ст.ст. // Міжнародная летняя школа беларусістыкі (Мінск, 24.08 – 07.09. 2015 г.) : Лекцыі. – Мінск: РІВШ; БДУ, 2015. – С. 29 – 34.

http://elib.bsu.by/handle/123456789/125464 Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: Вучэб. праграма ўстановы выш. адукацыі па дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 80 10 Літаратуразнаўства / Аўт.склад. Л.Д.Сінькова. – Мінск: БДУ, 2015. – 18 с.

Сінькова, Л. “Непрыдуманая літаратура”: факт і мастацкі вымысел у літаратурным творы // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 – 24 кастр. 2015 г. : у 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Г.М.Бутырчык. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2015. – С.40 – 47. (421 с.)

Сінькова, Л.Д. У творчай лабараторыі акадэмічнага літаратуразнаўства (Да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка І.Я.Навуменкі) // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я.Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 151 – 157. (503 с.)

Сінькова, Л. Комікс: з гісторыі жанру і яго функцыявання на старонках беларускага перыядычнага друку // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 марта 2015 г. / редкол. : С.В.Дубовик (отв. ред.)[и др.]. – Минск : Изд.центр БГУ, 2015. – С. 154 – 158. (207 с.)

Сінькова Л. Афганскія апавяданні Сяргея Дубовіка на старонках часопіса “Маладосць” // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12 -13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 17. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 396 – 401. (522 с.)

Сінькова, Л. “Мае героі былі рамантыкамі”. ІВАН НАВУМЕНКА: СКАЗАНАЕ ЗАСТАЕЦЦА. Літаратурная Беларусь / № 2 (102) / 27 лютага 2015 / Новы час / № 8 (425). – С. 16 (8) – 17 (9).

Сінькова, Л. Доктор филологических наук: “Мы недостаточно знаем и любим себя” . – 20.01.2015 | Людмила Синькова, Алина Минахорян : interfax.by http://www.interfax.by/article/1176113

Сінькова, Л. Бэтмэн супраць Быкава, або Пра элітарнае і масавае ў літаратуры // Полымя. – 2015. – № 4. – С. 123 – 126.

Сінькова, Л. Уладзімір Жылка і Аляксандр Блок: ад рэцэпцыі да беларускай класікі // Полымя. – 2015. – № 5. – С. 130 – 139.

Сінькова, Л. Вайна вачыма беларуса: Афганскія апавяданні Сяргея Дубовіка // Полымя. – 2015. – № 11. – С. 160 – 166.

2016
Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д.Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д.Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – 106 с.

Сінькова, Л.Д. Метадалогія кампаратывістыкі / Л.Д. Сінькова // Białorutenistyka Białostocka. – 2016. – Т. 8. – S. 501 – 508.

Сінькова, Л.Д. Лявонава Е. А. Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: тыпалогія, рэцэпцыя, пераклад (рэцэнзія) / Л.Д. Сінькова // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2016. – № 2. – С. 135 – 139.

http://adu.by/ru/500-idei-i-shkola-alega-lojki.html , 02.05.2016 Сінькова, Л. Ідэі і школа Алега Лойкі.

Сінькова, Л.Д. Актуальнасць гуманізму: ад В.Быкава і А.Адамовіча да С. Алексіевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Мінск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) : – Мінск: 2016. – С. 472 – 474. http://www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik%20Kongres.pdf

Сінькова, Л. Што такое «звышлітаратура»? Алесь Адамовіч на старонках часопіса «Крыніца» // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., 10 -11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 18. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 415.

2017
Сінькова, Л.Д. “Звышлітаратура” як ідэя Алеся Адамовіча і практыка Святланы Алексіевіч / Л.Д. Сінькова // Аксиологический диапазон художественной литературы: сб. науч. ст.; под науч. ред. В.Ю. Боровко, О.В. Лапатинской. – Витебск, 2017. – С. 67–69.

Сінькова, Л. Карпаратыўная культура ў выданнях універсітэцкай кафедры // Корпоративная пресса в условиях ковергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. : С.В.Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 115 – 119. (167 с.)

Сінькова, Л. Газета «Звязда» за 2017 год: структура і кантэнт выдання // Медиапространство Беларуси: история и свременость (к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол. : С.В.Дубовик(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 188 – 191. (238 с.)

Сінькова, Л. “Юдзіф” у alma mater драматурга” // Літаратура і мастацтва. – 2017, № 17. – 28 красавіка. – С. 2.

2018
Сінькова, Л. “З Бум-Бам-Літа!” // Літаратура і мастацтва. – 2018, 19 студзеня, с. 2.

Сінькова, Л. Пафас творчасці “белавежцаў” у сітуацыі беларуска-польскага памежжа / Sińkowa, Ludmiła Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 25-35.

Сінькова, Л.Д. Функцыяванне факта ў прозе А. Салжаніцына і А. Адамовіча // Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков. (К 100- летию А.И. Солженицына). — Мн.: «РИВШ» БГУ, 2018. – С. 36-43.

Сінькова, Л. Пісьмовае прафесійнае маўленне ў працах І.В. Жука // Новы Замак : літаратурны альманах. – Гродна, 2018. –ММХVІІІ. Выпуск 7. – С. 226 – 229. (277 с.). ISBN 978-985-7207-55-8.

Сінькова, Л.: Друкаванае слова пісьменнікаў-беларусаў у сучаснай Польшчы // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-16 ліст. 2018 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 124 – 127. (599 с.)

2019
Сінькова, Л. Беларуская “звышлітаратура”: Літаратуразнаўчыя і літаратурна-крытычныя артыкулы. – Мінск: “Кнігазбор”, 2019. – 224 с.

Синькова, Л.Д. Янка Юхновец и Макс Щур: интеллектуальная лирика. – София. – 2019, № 1. – С. 156 – 163.

Сінькова, Л. Польская паэзія ў перакладах і ацэнках Алега Лойкі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай : Кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А. Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С. 88 – 94. (324 с.)

Сінькова, Л. Шчодрасць Алега Лойкі. Кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А. Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С. 259 – 261. (324 с.)

Сінькова, Л.: Журналісцкія прыёмы ў «непрыдуманай літаратуы» А. Салжаніцына і А. Адамовіча // Журналістыка-2019: стан, праблемы і перспектывы (да 75-годдзя факультэта журналістыкі) : матэрыялы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14-15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 593 – 599. ( 623 с.)

Синькова, Л. Бугаев Дмитрий Яковлевич // Окрыленные словом: к 80-летию филологического факультета БГУ / ред. совет: И.С. Ровдо (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 48. (123 с.)

Сінькова, Л. Калі коміксы – не толькі Marvel / Если гугл будет молчать: топ книг, которые помогут принять важное решение https://news.21.by/culture/2019/07/12/1837604.html

Сінькова, Л. Проста космас / «Горецкий — это круто!» Сдаем список белорусской литературы, которая читается залпом https://news.tut.by/culture/643929.html

Сінькова, Л. Джойс і кампанія нервова стаяць у баку / Смех сквозь слезы. Топ захватывающих книжек родом из Беларуси https://news.tut.by/culture/643100.html

Сінькова, Л. Надкусі апакаліпсіс, пасмакуй антыўтопію, назапась кіберпанк / Для взрослых мальчиков и девочек. Подборка белорусских авторов, которые учат думать https://news.tut.by/culture/644976.html