Category: Кампаратывістыка

Уладзімір Жылка — перакладчык Бруна Ясенскага

Пераклад заўсёды актуалізуе розніцу нацыянальна-культурных кантэкстаў. Урэшце і матывацыя любога перакладу можа быць зразуметая толькі праз спецыфіку нацыянальнай традыцыі. Прычым тут аднолькава важныя як стылёвыя прыярытэты, так і чыста знешнія варункі літаратурнага жыцця. Якім...

More

Творчасць Івана Навуменкі ў люстэрку ідэй “страчанага пакаленя”

Тое, што ў літаратуразнаўстве называецца комплексам ідэй “страчанага пакалення”, “рэмаркізмам”, пачало вывучацца многімі аўтарамі даўно – неўзабаве пасля першай сусветнай вайны, і даследуецца нястомна, паколькі войны ў свеце, не спыняючыся, забіраюць цэлыя пакаленні юнакоў....

More

Польска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі ў найноўшых выданнях А.А.Лойкі.

Резюме В статье комментируются факты белорусско-польской межкультурной коммуникации, зафиксированные либо изученные в книгах Олега Лойко «Древо жизни» (автобиографические разделы), 2004г.; «Равноугольный треугольник: От Палемона до Максима Танка» (разделы «Поляк глазами белоруса», «Максим Танк –...

More

Міфапаэтычнае ў баладах Адама Міцкевіча і вершах Максіма Багдановіча

Міфапаэтычнае ў мастацтве заўсёды мае пэўную глебу. Гэта найперш паганскія, язычніцкія ўяўленні пра свет старажытнага чалавека, а пазней – шматлікія рэлігійныя таямніцы, для паспалітага беларуса яго моваю найперш Скарынам патлумачаныя. У гэтых абсягах агульнавядомае...

More

Матывы з лірыкі Аляксандра Блока ў вершах Янкі Купалы 1910-х гг.

Мастацкія стасункі Янкі Купалы з Аляксандрам Блокам верагодныя найперш у эстэтычным полі мадэрнізму. Вядома, што Купала быў добра абазнаны ў расійскім, польскім, увогуле еўрапейскім сімвалізме. Сам паэт у адной з аўтабіяграфій называе сярод сваіх...

More

Іншакультурная прысутнасць у творчасці Уладзіміра Жылкі

         Пра Уладзіміра Адамавіча Жылку (1900 – 1933) трэба казаць як пра паэта вялікай культуры, у спадчыне якога іншанацыянальная прысутнасць адчуваецца пераважна як прыўлашчаны, арганічны плён беларускага духоўнага вопыту. Жылка – патрыёт, які імкнуўся...

More

Беларушчына і амерыканскі кантэкст у творчасці Янкі Юхнаўца

Амерыка, а дакладней, амерыканскі культурны кантэкст нямала паспрыяў развіццю беларускай літаратуры ў ХХ-м стагоддзі – найперш праз творчасць беларускіх пісьменнікаў-эмігрантаў. Іх вынесла за акіян так званая другая хваля эміграцыі, пачатак якой датуецца саракавымі, паваеннымі...

More

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў ПАРАЎНАЛЬНЫМ ВЫВУЧЭННІ

І. Параўнальнае літаратуразнаўства як навука, прызнаемся, яшчэ не выспела ў свеце да такой ступені, каб алгарытмізавацца: ускладняе справу найбольш тое, што ўсе літаратуры пачынаюць і доўжаць сваё існаванне ў вельмі розных гістарычных варунках, добасуседскіх...

More

Александр Блок в жизни и творчестве Владимира Жилки

Белорусская литература первой трети ХХ в. активно воспринимала идеи и поэтику модернизма, причем наиболее плодотворным для нее оказалось влияние импрессионизма и символизма. Среди знаменитых символистов можно выделить российских и норвежских авторов, чей опыт был...

More

Ад рэцэпцыі да класікі. Жылка і Блок

Л.Д. СІНЬКОВА  Уладзімір Жылка і Аляксандр Блок: ад рэцэпцыі да беларускай класікі  УДК 821.161.3.09 Ключавыя словы: рэцэпцыя, вобразы, матывы, сімвалізм, неарамантызм, нацыянальнае Адраджэнне, “заняпад Еўропы”, руская паэзія, беларуская паэзія. Keywords: reception, characters, motifs, symbolism,...

More